/Оформление заказа
Оформление заказа 2019-09-14T19:38:36+03:00

Osaühingu Tahmamees kasutajatingimused:

 

Müüjaks on www.tahmamees.ee e-poodi haldav Osaühing Tahmamees (registrikood 12252089, asukoht Tartu, Riia 20, tel +372 7 700 700, e-post info@tahmamees.ee).

Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

E-poe kasutajaks registreerimine

Ostude sooritamiseks ei pea olema e-poe registreerunud kasutaja, kuid müüja soovitab ostjal siiski endale kasutajakonto luua.

Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu, e-maili teel või esindustes kohapeal. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu.

Toodete tellimisega seotud info

Toote kirjeldus on järgmine:

Lisavõimalused tootelehel:

Ostukorv

Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

Kui ostja mõtleb tellimuse vormistamise käigus ümber ja soovib toote osta hoopis tulevikus, on võimalik toode liigutada allpool olevasse leheosasse “Hiljem plaanis osta”, vajutades järgmisele sümbolile “sümbol”. Kõnealuse toote saab hiljem uuesti mugavalt lisada ostukorvi.

Ostu vormistamine

Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

Tellimiseks tuleb valida sobiv kättetoimetamisviis ja -aadress ning meelepärane makseviis. Tasuda saab e-poes pangalingiga või ülekandega. Sularahas ja deebet- või krediitkaardiga saab tasuda esindustes kohapeal. Tellimuse esitamisega võtab ostja kohustuse tellitu eest tasuda. Toote puhul, mille esemeks on digitaalne sisu, kinnitab ostja tellimuse esitamisega muu hulgas toote edastamise alustamise soovi ning tarbijast ostja korral ka arusaamist, et sellega kaotab tarbijast ostja seadusjärgse 14-päevase taganemisõiguse. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma.

Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

Juriidilistel isikutel on võimalus tellida kaupa ka ettemaksu arve alusel või sooritada ost internetipangas makstes. Ettemaksu arve saadetakse e-kirjana. Pärast tellimuse eest tasumist kas internetipangas või ettemaksuarve alusel tellib müüja kauba, mis saadetakse ostjale kas kulleriga kui nii on soovitud või kutsutakse ostja kaubale järele müüja esindusse kui nii on ostja poolt määratud. Arve esitatakse koos kaubaga. Kui kauba vastuvõtja ei suuda oma isikusamasust või esindusõigust tõestada, ei ole müüja kohustatud tellitud kaupa väljastama.

Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel. Samuti edastab müüja tellimuse täitmise käigus ostjale teatise kauba orienteeruva saabumise aja kohta. Kõnealune aeg ei ole käsitletav kauba kohustusliku kättetoimetamise ajana, kuivõrd kauba saabumise aeg võib müüjast sõltumatute asjaolude tõttu muutuda.

Kui juriidilisest isikust ostja ei ole tellimuse eest tasunud (arvete puhul 1 tööpäev tellimuse esitamisest kui müüja ei ole märkinud teisiti), tühistab müüja tellimuse automaatselt ning müügileping loetakse tingimuse saabumata jätmise tõttu sõlmimata

Rubriigi “Konto” all nähtub järgnev informatsioon:

Kauba kättetoimetamine

Tarbija taganemisõigus

Tarbijast ostjal on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse, milles tarbijast ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui tooteks on:

Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast ostjale toote eest tasutud ostuhinna kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab raha tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks. Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi tegemisega).

Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav tavapäraselt poes. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja Tartu(Vaksali 17a), Tallinn (Tulika 15/17) kontorisse. Toote saatmine postkontorisse on käsitletav toote tagastamise kohustuse rikkumisena ning selle korral kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi summas 10 eurot. Müüjal on õigus leppetrahvi nõue tasaarvestada tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

Müüja taganemisõigus

Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise avalduse. Müüja kohustub müügilepingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale toote eest tasutud hinna ja transpordikulu.

Kauba mittevastavus lepingule

Toote sobivuse osas on võimalik saada konsultatsiooni müüja esindustes, müüja üldnumbrilt +372 7 700 700 või saates e-kirja aadressile info@tahmamees.ee. Müügigarantiiaeg toodetele on välja toodud veebipoes tooteinfo juures iga toote kohta eraldi.

Ostjal on õigus esitada pretensioon toote mittevastavuse osas, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates selle üleandmisest ostjale. Lisaks eeltoodud ostja õigusele esitada pretensioon 2 aasta jooksul, võib toote suhtes kehtida ka tootja poolt antav garantii, mille olemasolu ja pikkuse kohta leiab informatsiooni iga toote juures eraldi.

Tarbijast ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt kaupa tagasi ei osteta.

Ostja peab hiljemalt 2 kuu jooksul toote puuduse ilmnemisest sellest müüjale teada andma, esitades selleks müüjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäeva, tootel puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile toote ostu tõendava dokumendi.

Ostjal on tootel puuduse esinemise korral õigus nõuda müüjalt toote tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda müügilepingust eeldustel, et müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või parandamine ebaõnnestub või seda ei teostata mõistliku aja jooksul.

Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

E-poes sisalduv info

Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi etteteavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kättetoimetatud tellimustele. Müüja e-poes ja esinduses kohalolevate kaupade näidiste hinnad võivad erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks müüja esinduses esitatud hind.

E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti teel info@tahmamees.ee või helistage +372 7 700 700.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]